Všeobecné podmienky predaja a používania

PODMIENKY POUŽÍVANIA

----

NÁHĽAD

Túto webovú stránku prevádzkuje Metalonix. Na celej stránke používame výrazy „my“, „nás“ a „náš“ v súvislosti s Metalonix. Túto webovú stránku, vrátane všetkých informácií, nástrojov a služieb, ku ktorým poskytuje prístup, vám a vám ponúka Metalonix pod podmienkou, že prijmete všetky podmienky, zásady a upozornenia uvedené v tomto dokumente.

Návštevou našej stránky a/alebo zakúpením niečoho od našej spoločnosti sa zúčastňujete našej „Služby“ a súhlasíte s tým, že budete viazaní nasledujúcimi zmluvnými podmienkami („Podmienky a podmienky“, „Podmienky služby“). “), vrátane podmienok a zásad uvedených v tomto dokumente a/alebo dostupných prostredníctvom hypertextového odkazu. Tieto Podmienky používania sa vzťahujú na všetkých používateľov Stránky, vrátane, bez obmedzenia, jednotlivcov, ktorí sú návštevníkmi, dodávateľmi, zákazníkmi, obchodníkmi a/alebo poskytovateľmi obsahu. Pred vstupom na našu webovú stránku a jej používaním si pozorne prečítajte tieto Podmienky používania. Vstupom na ktorúkoľvek časť Stránky alebo jej používaním súhlasíte s tým, že budete viazaní týmito Podmienkami používania. Ak nesúhlasíte so všetkými podmienkami tejto zmluvy, možno nebudete môcť pristupovať na webovú stránku alebo používať jej služby. Ak sa tieto Podmienky používania považujú za ponuku, prijatie je na ne výslovne obmedzené.

Všetky nové nástroje alebo funkcie, ktoré sú pridané do tohto obchodu, tiež podliehajú Zmluvným podmienkam. Najnovšiu verziu Zmluvných podmienok si môžete kedykoľvek prečítať na tejto stránke. Vyhradzujeme si právo aktualizovať, zmeniť alebo nahradiť ktorúkoľvek časť týchto Podmienok poskytovania služieb zverejnením takýchto aktualizácií a/alebo zmien na našej webovej stránke. Je vašou zodpovednosťou z času na čas skontrolovať túto stránku a zistiť, či neboli vykonané nejaké zmeny. Pokračovaním v prístupe alebo používaní webovej stránky po zverejnení zmien súhlasíte so zmenami. Náš obchod je hosťovaný na Shopify Inc. Táto spoločnosť nám poskytuje platformu online elektronického obchodu, ktorá nám umožňuje predávať vám naše produkty. produkty a služby.

ODDIEL 1 – PODMIENKY POUŽÍVANIA INTERNETOVÉHO OBCHODU

Prijatím týchto Podmienok používania vyhlasujete, že ste dosiahli alebo prekročili vek plnoletosti vo vašom regióne, provincii alebo štáte a že ste nám udelili povolenie, aby sme túto stránku mohli používať akékoľvek vaše neplnoleté závislé osoby.

Pri používaní Služby nesmiete používať naše produkty na žiadne nezákonné alebo neoprávnené účely, ani porušovať zákony vo vašej jurisdikcii (vrátane, ale nie výlučne, zákonov o autorských právach).

Nesmiete prenášať červy, vírusy ani žiadny kód deštruktívnej povahy.

Porušenie alebo porušenie ktorejkoľvek z Podmienok bude mať za následok okamžité ukončenie vašich Služieb. ODDIEL 2 – ZMLUVNÉ PODMIENKY

Vyhradzujeme si právo odmietnuť slúžiť komukoľvek, kedykoľvek az akéhokoľvek dôvodu.

Beriete na vedomie, že váš obsah (okrem informácií o vašej kreditnej karte) môže byť prenášaný nezašifrovaný a že to zahŕňa (a) prenosy cez viacero sietí; a b) zmeny vykonané na účely zosúladenia a prispôsobenia sa technickým požiadavkám na prepojovacie siete alebo zariadenia. Informácie o vašej kreditnej karte sú pri prenose cez siete vždy zašifrované.

Súhlasíte s tým, že nebudete reprodukovať, duplikovať, kopírovať, predávať, ďalej predávať ani využívať žiadnu časť Služby, akékoľvek používanie Služby alebo akýkoľvek prístup k Službe, ani žiadny kontakt na webovej stránke, prostredníctvom ktorej je Služba poskytovaná, bez nášho povolenia. výslovne napísané.

Nadpisy použité v tejto zmluve sú zahrnuté len pre pohodlie a nebudú obmedzovať ani inak ovplyvňovať tieto Podmienky. ODDIEL 3 – PRESNOSŤ, ÚPLNOSŤ A VČASNOSŤ INFORMÁCIÍ

Nemôžeme niesť zodpovednosť, ak sú informácie ponúkané na tejto stránke nepresné, neúplné alebo zastarané. Materiál na tejto stránke je poskytovaný len pre všeobecnú informáciu a nemalo by sa naň spoliehať alebo spoliehať ako na jediný základ pre prijímanie rozhodnutí bez konzultácie s podstatnejšími, presnejšími, úplnejšími alebo aktuálnejšími zdrojmi informácií. Ak sa spoliehate na obsah tejto stránky, robíte tak na vlastné riziko.

Táto stránka môže obsahovať určité historické údaje. Historické údaje podľa definície nie sú aktuálne a poskytujú sa len pre vašu informáciu. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek upraviť obsah tejto stránky, ale nemáme povinnosť aktualizovať žiadne informácie, ktoré obsahuje. Beriete na vedomie, že je vašou zodpovednosťou sledovať zmeny na našej stránke. SEKCIA 4 – ZMENY SLUŽBY A CIEN

Ceny našich produktov sa môžu zmeniť bez upozornenia.

Vyhradzujeme si právo kedykoľvek bez upozornenia upraviť alebo ukončiť službu (alebo akúkoľvek jej časť).

Nenesieme voči vám ani žiadnej tretej strane zodpovednosť za akúkoľvek zmenu ceny alebo akúkoľvek úpravu, pozastavenie alebo ukončenie služby. ODDIEL 5 – PRODUKTY ALEBO SLUŽBY (ak je to relevantné)

Je možné, že určité produkty alebo služby sú dostupné iba online prostredníctvom webovej stránky. Množstvo týchto produktov alebo služieb môže byť obmedzené a ich vrátenie alebo výmena môže prísne podliehať našim Zásadám vrátenia.

Vyvinuli sme maximálne úsilie, aby sme čo najpresnejšie prezentovali farby a obrázky produktov, ktoré sa objavujú v obchode. Nemôžeme však zaručiť presnosť zobrazenia farieb na obrazovke vášho počítača. Vyhradzujeme si právo, ale nie sme povinní, obmedziť predaj našich produktov alebo služieb na akúkoľvek osobu, geografickú oblasť alebo danú jurisdikciu. Toto právo si dovoľujeme uplatniť od prípadu k prípadu. Vyhradzujeme si právo obmedziť množstvo produktov alebo služieb, ktoré ponúkame. Všetky popisy produktov a ceny sa môžu kedykoľvek zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia a podľa vlastného uváženia. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek prerušiť predaj akéhokoľvek produktu. Akákoľvek ponuka produktov alebo služieb na tejto stránke je neplatná tam, kde to zakazuje zákon.

Nezaručujeme, že kvalita akýchkoľvek produktov, služieb, informácií alebo iných materiálov, ktoré si zakúpite alebo získate, splní vaše očakávania alebo že budú opravené akékoľvek chyby v Službe. ODDIEL 6 – PRESNOSŤ ÚČTOVANIA A ÚDAJE O ÚČTE

Vyhradzujeme si právo odmietnuť akúkoľvek objednávku, ktorú u nás zadáte. Podľa vlastného uváženia môžeme obmedziť alebo zrušiť množstvá zakúpené na osobu, domácnosť alebo objednávku. Tieto obmedzenia môžu zahŕňať objednávky zadané prostredníctvom rovnakého zákazníckeho účtu alebo na rovnaký zákaznícky účet, rovnakú kreditnú kartu a/alebo objednávky s použitím rovnakej fakturačnej a/alebo dodacej adresy. Ak zmeníme alebo zrušíme objednávku, môžeme sa vás pokúsiť upozorniť tak, že vás budeme kontaktovať pomocou e-mailovej adresy a/alebo fakturačnej adresy alebo telefónneho čísla, ktoré ste uviedli pri objednávke. . Vyhradzujeme si právo obmedziť alebo zakázať objednávky, o ktorých sa domnievame, že ich zadali predajcovia, predajcovia alebo distribútori. Súhlasíte s tým, že pri všetkých nákupoch uskutočnených v našom obchode poskytnete aktuálne, úplné a presné informácie o nákupe a účte. Súhlasíte s okamžitou aktualizáciou vášho účtu a ďalších informácií, vrátane vašej e-mailovej adresy a čísel kreditných kariet a dátumov ich platnosti, aby sme mohli dokončiť vaše transakcie a kontaktovať vás podľa potreby.

Viac informácií nájdete v našich Zásadách vrátenia tovaru. ODDIEL 7 – VOLITEĽNÉ NÁSTROJE

Môžeme vám poskytnúť prístup k nástrojom tretích strán, ktoré nemonitorujeme, nekontrolujeme ani nespravujeme.

Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že vám poskytujeme prístup k takýmto nástrojom „tak, ako sú“ a „ako sú dostupné“, bez záruk, vyhlásení alebo podmienok akéhokoľvek druhu a bez akéhokoľvek schválenia. Nezodpovedáme za nič, čo môže vyplynúť z vášho používania voliteľných nástrojov tretích strán alebo s ním súvisieť.

Akékoľvek použitie voliteľných nástrojov ponúkaných prostredníctvom stránky je výlučne na vašom uvážení a riziku. Okrem toho je vašou zodpovednosťou informovať sa o podmienkach, za ktorých sú tieto nástroje poskytované príslušným poskytovateľom (poskytovateľom) tretej strany, a prijať tieto podmienky.

V budúcnosti môžeme tiež ponúkať nové služby a/alebo funkcie prostredníctvom webovej stránky (vrátane vydania nových nástrojov a zdrojov). Tieto nové služby a/alebo funkcie budú tiež podliehať týmto Podmienkam používania. ČLÁNOK 8 – ODKAZY NA TRETIE STRANY

Určitý obsah, produkty a služby dostupné prostredníctvom našej Služby môžu zahŕňať materiály od tretích strán.

Odkazy tretích strán na tejto stránke vás môžu presmerovať na webové stránky tretích strán, ktoré nie sú s nami pridružené. Nie sme povinní kontrolovať alebo hodnotiť ich obsah alebo presnosť, ani nezaručujeme ani nepreberáme žiadnu zodpovednosť za obsah alebo webové stránky alebo iný obsah, produkty alebo služby zo zdrojov tretích strán.

Nie sme zodpovední za žiadne škody alebo škody súvisiace s nákupom alebo používaním tovaru, služieb, zdrojov, obsahu alebo akejkoľvek inej transakcie súvisiacej s týmito webovými stránkami tretích strán. Pozorne si prečítajte zásady a postupy týchto tretích strán a uistite sa, že im rozumiete skôr, ako sa zapojíte do akejkoľvek transakcie. Sťažnosti, nároky, obavy alebo otázky týkajúce sa produktov tretích strán by mali byť smerované na tie isté tretie strany. ČLÁNOK 9 – SPÄTNÁ VÄZBA, SPÄTNÁ VÄZBA A INÉ PODANIA

Ak na našu žiadosť odošlete konkrétny obsah (napríklad v rámci svojej účasti v súťažiach), alebo ak bez našej žiadosti pošlete kreatívne nápady, návrhy, návrhy, plány alebo iné materiály, či už online, emailom, poštou alebo iným spôsobom (spoločne „komentáre“) nám udeľujete právo kedykoľvek a bez obmedzenia upravovať, kopírovať, publikovať, distribuovať, prekladať a používať v akomkoľvek médiu akékoľvek komentáre, ktoré nám pošlete. Nie sme a nebudeme povinní (1) zachovávať dôvernosť akýchkoľvek komentárov; (2) odškodniť kohokoľvek za poskytnuté pripomienky; alebo (3) odpovedať na pripomienky.7. Môžeme, ale nemáme žiadnu povinnosť, odstrániť obsah a účty obsahujúce obsah, o ktorom podľa vlastného uváženia rozhodneme, že je nezákonný, urážlivý, výhražný, urážlivý, hanlivý, pornografický, obscénny alebo inak nežiaduci alebo porušuje duševné vlastníctvo strany alebo tieto podmienky. služby. Súhlasíte s tým, že vaše komentáre nesmú žiadnym spôsobom porušovať práva žiadnej tretej strany, vrátane autorských práv, ochranných známok, súkromia, osobnosti alebo akýchkoľvek iných osobných práv alebo práv duševného vlastníctva. Ďalej súhlasíte s tým, že vaše komentáre by nemali obsahovať žiadny nezákonný, urážlivý alebo obscénny materiál alebo obsahovať počítačový vírus alebo iný malvér, ktorý by mohol akýmkoľvek spôsobom ovplyvniť fungovanie Služby alebo akejkoľvek súvisiacej webovej stránky. Nesmiete používať falošnú e-mailovú adresu, vydávať sa za niekoho, kým nie ste, ani sa pokúšať zavádzať nás alebo tretie strany, pokiaľ ide o pôvod akýchkoľvek komentárov. Ste plne zodpovední za všetky pripomienky, ktoré odošlete, a za ich presnosť. Nie sme zodpovední za žiadne komentáre zverejnené vami alebo treťou stranou.

ČLÁNOK 10 – OSOBNÉ ÚDAJE

Prenos vašich osobných údajov do nášho obchodu sa riadi našimi Zásadami ochrany osobných údajov. Kliknutím sem zobrazíte naše Zásady ochrany osobných údajov. ČLÁNOK 11 – CHYBY, NEPRESNOSTI A CHYBY

Príležitostne sa na našej stránke alebo v službe môžu nachádzať informácie, ktoré obsahujú typografické chyby, nepresnosti alebo opomenutia týkajúce sa popisov, cien, propagačných akcií, ponúk, poplatkov za dopravu, dodacích lehôt a dostupnosti produktov. Vyhradzujeme si právo opraviť akékoľvek chyby, nepresnosti alebo opomenutia a zmeniť alebo aktualizovať informácie, dokonca aj zrušiť objednávky, ak sú akékoľvek informácie v Službe alebo na akejkoľvek súvisiacej webovej lokalite nepresné, a to kedykoľvek bez upozornenia (aj po tom, ako zadali vašu objednávku).

Nie sme povinní aktualizovať, meniť alebo objasňovať akékoľvek informácie uvedené v Službe alebo na akejkoľvek súvisiacej webovej lokalite, vrátane, ale nie výlučne, informácií o cenách, pokiaľ to nevyžaduje zákon. Nie je možné nastaviť žiadny konkrétny dátum aktualizácie alebo obnovenia aplikovaný na Službu alebo akúkoľvek súvisiacu webovú stránku, ktorá by naznačovala, že všetky informácie ponúkané v Službe alebo na akejkoľvek súvisiacej webovej lokalite boli upravené alebo aktualizované. ČLÁNOK 12 – ZAKÁZANÉ POUŽITIE

Okrem iných zákazov uvedených v podmienkach používania máte zakázané používať stránku alebo jej obsah:
a) na akýkoľvek nezákonný účel; (b) nabádať ostatných, aby vykonali akékoľvek nezákonné činy alebo sa na nich podieľali; (c) porušiť akúkoľvek miestnu vyhlášku alebo medzinárodný, federálny, provinčný alebo štátny predpis, pravidlo alebo zákon; (d) porušovať alebo porušovať naše práva duševného vlastníctva alebo práva tretích strán; (e) obťažovať, zneužívať, urážať, ubližovať, očierňovať, ohovárať, znevažovať, zastrašovať alebo diskriminovať kohokoľvek na základe pohlavia, sexuálnej orientácie, náboženstva, etnickej príslušnosti, rasy, veku, národnosti alebo zdravotného postihnutia; f) predložiť nepravdivé alebo zavádzajúce informácie; (g) posielať alebo prenášať vírusy alebo akýkoľvek iný typ škodlivého kódu, ktorý bude alebo by mohol byť použitý na ohrozenie funkčnosti alebo prevádzky Služby alebo akéhokoľvek webu súvisiaceho so stránkou, ako aj iných webových stránok alebo internetu; (h) zhromažďovať alebo sledovať osobné údaje iných osôb; (i) spamovať, phishing, ukradnúť doménu, vymáhať informácie, prehliadať, skúmať alebo skenovať web; j) na obscénne alebo nemorálne účely; alebo (k) narúšať alebo obchádzať bezpečnostné opatrenia Služby alebo akejkoľvek súvisiacej stránky, ako aj iných webových stránok alebo internetu. Vyhradzujeme si právo ukončiť vaše používanie Služby alebo akejkoľvek súvisiacej webovej stránky z dôvodu porušenia akýchkoľvek zákazov používania. ČLÁNOK 13 – ODMIETNUTIE ZÁRUK A OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI

Nezaručujeme, nezaručujeme ani neprehlasujeme, že vaše používanie našej Služby bude neprerušované, bezpečné, včasné alebo bezchybné.

Nezaručujeme, že výsledky, ktoré možno získať používaním Služby, budú presné alebo spoľahlivé.

Súhlasíte s tým, že z času na čas môžeme zrušiť Službu na dobu neurčitú alebo ju kedykoľvek zrušiť bez upozornenia. Výslovne súhlasíte s tým, že vaše používanie Služby alebo vaša neschopnosť ju používať je na vaše jediné riziko. Služba a všetky produkty a služby, ktoré vám prostredníctvom nej poskytujeme, sa (pokiaľ to výslovne neuvedieme) poskytujú pre vaše použitie „tak, ako sú“ a „tak, ako sú dostupné“, bez zastúpenia, záruk alebo podmienok akéhokoľvek druhu, či už výslovných alebo implicitných, vrátane všetky implicitné záruky alebo podmienky obchodovateľnosti alebo obchodovateľnosti, vhodnosti na konkrétny účel, trvanlivosti, nároku a neporušenia. Metalonix, naši riaditelia, úradníci, zamestnanci, pridružené spoločnosti, agenti, zmluvní partneri, stážisti, dodávatelia, poskytovatelia služieb a poskytovatelia licencií nenesú zodpovednosť za žiadne zranenie, stratu, reklamáciu alebo akékoľvek priame, nepriame, náhodné, trestné, špeciálne alebo následné, vrátane ale nie výlučne na stratu ziskov, výnosov, úspor alebo údajov, náklady na výmenu alebo iné podobné škody, či už na základe zmluvy, deliktu (aj keď z nedbanlivosti), objektívnej zodpovednosti alebo inak, vyplývajúce z vášho používania služby alebo akejkoľvek služby alebo produktu jej používaním alebo akýmkoľvek iným nárokom súvisiacim akýmkoľvek spôsobom s vaším používaním služby alebo akéhokoľvek produktu, vrátane, ale bez obmedzenia, chýb alebo vynechaní obsahu alebo akejkoľvek straty alebo škody vyplývajúcej z používania služby alebo akéhokoľvek obsahu (alebo produkt) zverejnené, prenášané alebo sprístupnené prostredníctvom Služby, aj keď ste boli upozornení na možnosť ich výskytu. Pretože niektoré štáty alebo jurisdikcie neumožňujú vylúčenie alebo obmedzenie zodpovednosti za následné alebo náhodné škody, naša zodpovednosť v takýchto štátoch alebo jurisdikciách bude obmedzená na maximálny rozsah povolený zákonom.

ČLÁNOK 14 – ODŠKODNENIE

Súhlasíte s tým, že odškodníte, budete brániť a chrániť Metalonix a našu materskú spoločnosť, dcérske spoločnosti, pridružené spoločnosti, partnerov, úradníkov, riaditeľov, agentov, dodávateľov, poskytovateľov licencií, poskytovateľov služieb, subdodávateľov, dodávateľov, stážistov a zamestnancov. akýkoľvek nárok alebo požiadavka, vrátane primeraných poplatkov za právne zastupovanie, vznesená akoukoľvek treťou stranou v dôsledku alebo vyplývajúca z vášho porušenia týchto Zmluvných podmienok alebo dokumentov, ktoré obsahujú odkazom, alebo vášho porušenia akýchkoľvek zákonov alebo práv tretej strany .ČLÁNOK 15 – ODDELITEĽNOSŤ

V prípade, že sa akékoľvek ustanovenie týchto Podmienok poskytovania služby považuje za nezákonné, neplatné alebo nevymáhateľné, takéto ustanovenie bude napriek tomu vymáhateľné v najväčšom rozsahu povolenom zákonom a nevymožiteľná časť sa bude považovať za oddelenú od týchto Podmienok poskytovania služby. bez toho, aby tento rozsudok ovplyvnil platnosť a uplatniteľnosť ostatných ustanovení.

ČLÁNOK 16 – UKONČENIE

Záväzky a záväzky, ktoré zmluvným stranám vznikli pred dátumom ukončenia, zostanú v platnosti aj po ukončení tejto zmluvy na všetky účely.

Tieto Podmienky používania platia, pokiaľ a kým ich neukončíte vy alebo my. Tieto Zmluvné podmienky môžete kedykoľvek ukončiť tým, že nám oznámite, že si už neželáte používať naše Služby, alebo keď prestanete používať našu stránku. Ak podľa vlastného uváženia zistíme alebo sa domnievame, že nedodržiavate alebo že ste porušili akúkoľvek podmienku alebo ustanovenie týchto Podmienok poskytovania služieb, môžeme túto zmluvu kedykoľvek bez upozornenia ukončiť. Potom zostanete zodpovední za všetky sumy splatné až do dátumu ukončenia vrátane, v dôsledku čoho vám môžeme odoprieť prístup k našim Službám (alebo akejkoľvek ich časti).

ČLÁNOK 17 – CELÁ ZMLUVA

Akékoľvek zlyhanie z našej strany pri uplatňovaní alebo vymáhaní akéhokoľvek práva alebo ustanovenia týchto Podmienok poskytovania služieb nebude znamenať vzdanie sa takéhoto práva alebo ustanovenia.

Tieto Zmluvné podmienky alebo akékoľvek iné zásady alebo prevádzkové pravidlá zverejnené na tejto stránke alebo súvisiace so Službou predstavujú úplné porozumenie a dohodu medzi vami a nami a riadia vaše používanie Služby. . Nahrádzajú všetky predchádzajúce a súčasné dohody, komunikácie a návrhy, ústne alebo písomné, medzi vami a nami (vrátane, ale nie výlučne, akejkoľvek predchádzajúcej verzie Zmluvných podmienok). výklad týchto Podmienok používania nemožno vykladať v neprospech navrhovateľa.


ČLÁNOK 18 – ROZHODNÉ PRÁVO

Tieto zmluvné podmienky a akákoľvek samostatná zmluva, na základe ktorej vám poskytujeme služby, sa riadia a vykladajú podľa zákonov


ČLÁNOK 19 – VYKONANÉ ZMENY PODMIENOK POUŽÍVANIA

Najnovšiu verziu Zmluvných podmienok si môžete kedykoľvek prečítať na tejto stránke.

Vyhradzujeme si právo podľa vlastného uváženia aktualizovať, zmeniť alebo nahradiť ktorúkoľvek časť týchto Podmienok poskytovania služieb zverejnením takýchto aktualizácií a/alebo zmien na našej webovej stránke. Je vašou zodpovednosťou z času na čas skontrolovať našu webovú stránku, aby ste zistili, či neboli vykonané nejaké zmeny. Pokračovaním v prístupe alebo používaní našej webovej stránky a služby po zverejnení akýchkoľvek zmien v týchto podmienkach používania služby, súhlasíte s týmito zmenami.


ČLÁNOK 20 – KONTAKTNÉ ÚDAJE

Otázky týkajúce sa Podmienok poskytovania služby nám pošlite na adresu metalonix-shop@gmx.fr

DORUČENIE V EURÓPE (Francúzsko Belgicko Švajčiarsko Dánsko Luxembursko Spojené kráľovstvo Španielsko Nemecko Taliansko)

DHL – meškanie 3 až 10 dní.

DORUČENIE DO ZAHRANIČÍ

Od DHL – meškanie 5 až 20 dní